caratula


Podeu consultar en el menú desplegable de sota els índexs de tots els números de la Revista. Els articles estan disponibles des d'aquests índexs, en versió PDF, excepte els del darrer número aparegut

ÍNDEX PER AUTORS

ÍNDEX PER TOPÒNIMS

ÍNDEX DE MATÈRIES

 

Enviament de materials

Estili i estructura

1. En la capçalera del treball hi haurà el títol en majúscula (no en negreta ni subratllat) en l'idioma de l’article i la traducció a l’anglès.

2. En els treballs d'investigació es farà constar en la primera nota, situada al costat del títol o al principi del text, si per a la recerca o l’elaboració s’ha rebut finançament públic, d'institucions o privat.

3. Després del títol figurarà el nom complet de l'autor o dels autors, que hauran de portar asteriscos que remetran al peu de pàgina. En aquests asteriscos ha d’aparèixer la institució en la qual cada autor presta els seus serveis o, en el cas de professionals autònoms, aquesta dada. Es inclouràn al final del volum les dades de contacte professionals dels autors dels treballs facilitats en el full a banda, excepte indicació expressa dels autors en contra.

4. Tots els treballs s’acompanyaran d'un resum en l’idioma de l’article, a més de les corresponents traduccions en castellà i anglès. En cas necessari, el Consell de Redacció traduirà el resum al castellà. Tindrà una extensió de 300 a 500 paraules i haurà de ser clar i informatiu sobre l'objectiu de l'article, les fonts i la metodologia, els resultats i les conclusions.

5. Així mateix, s’hi hauran d’incloure entre tres i cinc paraules clau que permetien la seva ràpida localització informàtica en els mateixos idiomes.

6. El text estarà escrit a un sol espai. El format (nombre de línies i nombre de caràcters) és lliure, encara que s’haurà de procurar que la caixa no superi el format DIN A4.

7. El text íntegre del treball es justificarà pels dos marges. No se sagnarà la primera línia de paràgraf.

8. En els encapçalaments dels diferents apartats del text es procurarà fer servirusar només majúscules i minúscules. Si és imprescindible, es podrà emprar negreta o cursiva, però en cap cas el subratllat:

Apartat general: MAJÚSCULA I NEGRETA
Segon nivell: minúscula i negreta
Tercer nivell: MAJÚSCULA SENSE NEGRETA
Quart nivell: Minúscula i cursiva
Cinque nivell: Minúscula


9.
Per a remarcar les paraules en el text s'’empraràusarà exclusivament la cursiva, no el subratllat ni la negreta.

10. Els termes àrabs i hebreus es transcriuran segons el sistema de les revistes Al-Qantara i Sefarad, respectivament.


Notes

Bibliografía

Figures i làmines

Proves

Tornar à iniciAvis legalContacte